COVID-19 RESOURCES

Websites to visit for more information
TCWA-BoosterVax

Get Vaccinated and Boosted
COVID-19 vaccines and boosters are the number one defense against infection and serious illness.

ສັກວັກຊີນ ແລະ ເຂັມກະຕຸ້ນ
ວັກຊີນ ແລະ ເຂັມກະຕຸ້ນປ້ອງກັນ COVID-19 ແມ່ນການປ້ອງກັນໄດ້ອັນດັບໜຶ່ງຕໍ່ກັບການຕິດເຊື້ອ ແລະ ການເຈັບປ່ວຍຮ້າຍແຮງ.

TCWA-WhenToTest

Know When to Test
Reduce the risk of spreading COVID-19 by testing if you feel sick, attending a gathering, or been exposed to COVID-19.

ຮູ້ເວລາໄປກວດ
ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການແຜ່ລະບາດຂອງ COVID-19 ໂດຍການກວດຖ້າທ່ານຮູ້ສຶກບໍ່ສະບາຍ, ກໍາລັງເຂົ້າຮ່ວມການຊຸມນຸມ, ຫຼື ໄດ້ສໍາຜັດກັບ COVID-19.

TCWA-MaskIndoors

Wear a Mask
Wearing a mask is proven to slow the spread of COVID-19 and are still required in some settings.

ໃສ່ໜ້າກາກອານາໄມ
ການໃສ່ໜ້າກາກອານາໄມແມ່ນພິສູດໄດ້ວ່າເຮັດໃຫ້ການແຜ່ລະບາດຂອງ COVID-19 ຊ້າລົງ ແລະ ຍັງຈຳເປັນໃນບາງການຈັດຕັ້ງ.

14d1bb21-2ffa-4433-bf46-1c17c0a39fa4

Treatment
Contact your health care provider to explore your treatment options. Telehealth is also available to those who qualify.

ຮັບການປີ່ນປົວ
ຕິດຕໍ່ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບຂອງທ່ານເພື່ອຄົ້ນຫາທາງເລືອກການປິ່ນປົວຂອງທ່ານ.

81060a66-629a-47ab-ab60-230870f582ea

Variants and Disease Updates
COVID-19 variants and what we know about them.

ການຕິດເຊື້ອ COVID ຍາວນານ
ຄົນທີ່ເປັນພະຍາດ COVID-19 ສາມາດມີອາການຫຼາຍອາທິດ ຫາຫຼາຍປີຫຼັງຈາກການຕິດເຊື້ອ. ເພື່ອປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອ COVID ຍາວນານ ຕ້ອງການປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອ COVID-19.

bce1b576-b8ea-4ca1-8bd1-3c1272c96ceb

Guidelines
Stay home and away from others, and follow the latest isolation guidelines.

ກວດເບິ່ງຂໍ້ແນະນຳຫຼ້າສຸດ
ຢູ່ແຕ່ໃນເຮືອນ ແລະ ຢູ່ຫ່າງຈາກຄົນອື່ນ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາ ການກັກບໍລິເວນຫລ້າສຸດ.